Finlanda do të bëhet vendi i parë në botë që do të heqë qafe të gjitha lëndët shkollore
03/09/2019 Shpërndaje

Finlanda do të bëhet vendi i parë në botë që do të heqë qafe të gjitha lëndët shkollore

Nuk është sekret se sistemi arsimor modern, veçanërisht në Amerikën e Veriut, dëshpërimisht duhet të reformohet. Fëmijët mbarojnë shkollën e mesme duke mos kuptuar se si të prodhojnë ushqimin e tyre, të paguajnë taksat e tyre ose të kryejnë shumë aktivitete të “botës reale” të përditshme. Qëllimi i vetëm i sistemit arsimor duhet të jetë të na edukojë në mënyrë që të përmirësojmë veten dhe shoqërinë, por përkundrazi ai thjesht na tregon se çfarë të mendojmë (sesa si të mendojmë), kështu që ne mësojmë vetëm se si të asimilojmë dhe përzihemi në shoqëri.

Shumë fëmijë diplomohen madje as e kuptojnë që sistemi është i prishur sepse janë përfshirë aq shumë brenda tij. Në disa raste, u përcillet propagandë dhe dezinformim. Thjesht hidhni një vështrim në çdo libër historie: Me sa duket do të shihni që Evropianët themeluan Amerikën e Veriut, duke lënë mënjanë tërësisht genocidin masiv që ndodhi kundër amerikanëve vendas. Përndryshe, nëse shikoni edukimin e qumështit ose Piramidën e Udhëzuesit të Ushqimit që u mësohet fëmijëve në moshë të re në shkolla, do të mësoni se nuk pasqyron atë që është e shëndetshme, por përkundrazi atë që është fitimprurëse.

Lajmi i mirë është se nuk ndodh kështu në çdo vend, dhe disa vende madje përpiqen të ndryshojnë mënyrën se si i qasemi arsimit. Finlanda, një udhëheqës i gjatë në arsim, është në procesin e reformimit të plotë të sistemit arsimor. Finlanda do të miratojë një sistem “të mësuarit të bazuar në fenomen”, duke i lejuar nxënësit të heqin lëndët standarde dhe të provojnë një mësim më holistik, ndërdisiplinor.

Çfarë është mësimi i bazuar në fenomen?

Mësimi me bazë fenomenet merr një qasje shumë të ndryshme në arsim, duke hequr ndarjen klasike midis lëndëve si matematika dhe shkenca. Në vend të kësaj, studentët marrin një fenomen ose koncept të veçantë dhe e shikojnë atë përmes aspekteve të shumta, duke e aplikuar atë për çdo lëndë që i përket, siç është gjeografia, historia ose ekonomia.

Mësimdhënia dhe mësimi bazuar në fenomene përdor kureshtjen natyrale të fëmijëve për të mësuar në një kontekst holistik dhe autentik. Fenomenet holistike të botës reale ofrojnë pikënisjen motivuese për të mësuar, në vend të lëndëve shkollore tradicionale. Fenomenet studiohen si entitete holistike, në kontekstin e tyre real, dhe informacionet dhe aftësitë që lidhen me to studiohen duke kapërcyer kufijtë midis subjekteve. Fenomenet janë tema holistike si njerëzia, Bashkimi Evropian, media dhe teknologjia, uji ose energjia. Kjo u mundëson studentëve gjithashtu të mësojnë aftësi të shekullit XX si mendimi kritik, krijimtaria, inovacioni, puna në ekip dhe komunikimi.

Pra, nxënësit nuk do të studionin më vetëm një lëndë si fizikë, por një gamë të tërë lëndësh që kanë të bëjnë me një temë, duke marrë një qasje më ndërdisiplinore. Për shembull, nxënësit mund të shikojnë Bashkimin Evropian, i cili më pas mund të përfshijë gjuhë, ekonomi, histori dhe gjeografi, dhe më pas ata mund të shikojnë ndryshimet klimatike javën tjetër, e cila mund të përfshijë shkencë, studime mjedisore, ekonomi dhe politikë.

Marrëdhënia mësues-nxënës gjithashtu do të ndryshojë mjaft në mënyrë dramatike, pasi nxënësit do të marrin një kombinim të kurseve në internet dhe brenda klasës. Dialogu midis nxënësve, bashkëmoshatarëve dhe mësuesve gjithashtu do të zhvendoset, pasi nxënësit do të inkurajohen të flasin më hapur dhe të ndajnë informacione. Struktura do të jetë më pak hierarkike dhe më shumë një mjedis i bazuar në ekip, duke ndryshuar shumë nga mentaliteti klasik “mësuesi udhëzon nxënësit”.

Plus, nuk do të jenë vetëm mësuesit dhe anëtarët e fakulteteve që hartojnë planet e mësimit dhe vlerësojnë ato që kanë mësuar nxënësit/studentët, pasi janë vetë nxënësit dhe studentët që do të luajnë një rol aktiv në krijimin e tyre. Ky është një lajm i shkëlqyeshëm, pasi shpreson se do të angazhojë më shumë studentë dhe do ta zhvendosë testimin nga përqëndrimi vetëm në provimet tradicionale me shkrim.

Si do të zbatojë Finlanda këtë qasje e re

Finlanda është e njohur për një nga vendet kryesore në arsim, me nivele jashtëzakonisht të larta të shkrim-leximit. Në fakt, një nga ekspertët kryesorë në botë për reformën dhe arsimin në shkollë, profesori i Harvardit Pasi Sahlberg, ka shkruar artikuj të shumtë për sistemin arsimor të Finlandës. Sahlberg ka punuar shumë për të ndarë përvojat e Finlandës me reformën e arsimit me pjesën tjetër të botës, dhe për një arsye të mirë.

Finlanda jo gjithmonë ka statistika të jashtëzakonshme arsimore, por vendi ka një vlerësim të fortë për mësimdhënien dhe ka pësuar ndryshime të rëndësishme arsimore. Finlanda nuk i përdor këto rezultate për të vlerësuar sistemin e saj arsimor; Përkundrazi, arsimtarët përqendrohen në ato që studentët duhet të mësojnë në jetën e tyre, jo ato që thonë provimet ose renditja.

Sistemi i arsimit finlandez është gjithashtu i decentralizuar, duke lejuar mësuesit të ndryshojnë planet e tyre të mësimit dhe të organizojnë shkollimin në përputhje me nevojat dhe preferencat e tyre lokale. Kjo ndryshon shumë nga qasja më e përqendruar në sistemin e arsimit publik në Amerikën e Veriut.

© 2019, Pozitivi. All rights reserved.