Strategjia drejt energjisë së rinovueshme në Shqipëri
21/12/2023 Shpërndaje

Strategjia drejt energjisë së rinovueshme në Shqipëri

Energjia e rinovueshme po bëhet kryefjalë në prodhimin e energjisë në botë, duke u shndërruar në përgjigje ndaj sfidave të ndryshimeve klimatike. Në këtë kontekst, Shqipëria ka ndërmarrë një angazhim të rëndësishëm përmes Deklaratës së Sofjes, duke u bërë pjesë e Axhendës së Gjelbër për Ballkanin Perëndimor dhe duke e përkushtuar veten për të qenë një kontinent neutral ndaj karbonit deri në vitin 2050.

Synimet për 7 vitet e ardhsme

Në këtë rrugë drejt neutralitetit karbonit, Shqipëria ka përcaktuar synime konkrete për periudhën 7-vjeçare. Grafika e hartuar me kujdes tregon se targeti për përdorimin e energjive të rinovueshme në raport me konsumin total synon të arrijë 42% deri në vitin 2030, ndërsa synohet një reduktim i emetimeve të gazrave të efektit të shtëngues (GHG) për 11.5% në të njëjtën periudhë.

Zgjidhje afatgjatë por respektim të burimeve natyrore

Në këtë sfidë për të arritur synimet e vendosura, Shqipëria po përdor zgjidhje afatgjata me kosto të ulët por duhet të kujdes që burimet natyrore të jenë të respektuara dhe mbrohen nga ndikimet negative të mundshme nga investimet e reja. Një fokus i rëndësishëm është në shfrytëzimin e burimeve natyrore të rinovueshme, me kapacitetet hidrike të cilat shquhen si burimet më të rëndësishme për prodhimin e energjisë elektrike.

Megjithatë, është e rëndësishme të bëjmë kujdes në mënyrën e shfrytëzimit të këtyre burimeve. Deri tani, vetëm 50% e potencialit hidroenergjetik në vend është shfrytëzuar, dhe planifikohet zgjerimi i kapacitetit hidrik nëpër lumenjtë Drin, Mat, Devoll, dhe Bistricë. Kjo nuk duhet të shohë vetëm si një mundësi për rritje të prodhimit të energjisë, por duhet të shoqërohet me përgjegjësi ndaj mjedisit.

Për të ruajtur dhe respektuar burimet natyrore, duhet të kryhen vlerësime të hollësishme mjedisore dhe të përdoren teknologji dhe praktika që zvogëlojnë ndikimin negativ. Investimet duhet të jenë inovative dhe të mbrojnë trashegiminë natyrore, duke siguruar një ekuilibër të qëndrueshëm midis zhvillimit dhe mbrojtjes së mjedisit.

Në këtë mënyrë, Shqipëria do të ketë mundësinë të rrisë prodhimin e energjisë nga burimet hidrike, duke siguruar një mjedis më të qëndrueshëm dhe duke përmirësuar shëndetin e ekosistemit.

Planet për më tej

Në vijim, rritja e përdorimit të energjisë së rinovueshme do të bazohet në fuqinë e diellit dhe erës. Kjo do të sjellë përfitime të konsiderueshme për konsumatorët vendas, duke përfshirë zvogëlimin e emetimeve të gazrave të efektit të shtëngues, si dhe rritjen e sigurisë së furnizimit me energji por edhe duke ulur kostot.

Nëse Shqipëria arrin të implementojë suksesërisht strategjinë e saj drejt energjisë së rinovueshme, përfitimet do të jenë të shumta. Kjo përfshin rritjen e sigurisë së furnizimit, zvogëlimin e varësisë nga burimet jo-rinovueshme, si dhe kontributin e rëndësishëm në zvogëlimin global të ndikimit të negativ në mjedis.

Strategjia drejt energjisë së rinovueshme në Shqipëri shfaq një vizion të qëndrueshëm dhe një angazhim për të bërë ndryshimet e nevojshme drejt një mjedisi më të pastër dhe një energjie më të qëndrueshme. Në këtë kontekst, projekti i strategjisë së Shqipërisë është një hap pozitiv drejt një të ardhme më të mirë dhe një kontributi i rëndësishëm në luftën kundër ndryshimeve klimatike globale.

© 2023, Pozitivi. All rights reserved.