Familja tradicionale apo familje të ndryshme? Koha për debat
12/06/2024 Shpërndaje

Familja tradicionale apo familje të ndryshme? Koha për debat

Në shoqërinë tonë të ndryshuar dhe të avancuar, struktura familjare është një temë që ka qenë gjithmonë në qendër të debatit. Këtë çështje ka analizuar podcasti GenZ për të hedhur  dritë mbi disa nga argumentet më të ndezura pro dhe kundër strukturave familjare tradicionale dhe atyre të ndryshme, duke pasur në fokus aspektet psikologjike, sociale dhe kulturore.

Përfitimet dhe sfidat e familjes tradicionale

Në fillim, duam të shpalosim përfitimet që ofron një familje tradicionale sipas  Krisilda Lula, një psikologe e angazhuar në çështjet psiko-sociale. Ajo thekson rëndësinë e një ambienti të rregullt dhe të qetë për zhvillimin emocional të fëmijëve. Ajo përmend se në familjet tradicionale, struktura e qartë e autoritetit dhe rolit të çdo anëtari mund të krijojë siguri dhe stabilitet për fëmijët.

Nga ana tjetër, Valmir Visha, një pedagog i angazhuar në të drejtat e njeriut dhe barazinë gjinore, thekson vlerat sociale që shoqërojnë një familje moderne. Ai vë në dukje se përvoja e rritjes në një ambient të tillë mund të nxisë fëmijët të jenë më të përfshirë në komunitet dhe të zhvillojnë aftësi për bashkëpunim.

Megjithatë, përtej këtyre përfitimeve, ekzistojnë edhe sfidat e strukturës tradicionale familjare. Një nga sfidat më të theksuara është roli i përshkruar me kufij gjinorë. Valmir Visha thekson se, ndonëse ka pasur ndryshime në shoqëri, disa stereotipe ende qëndrojnë, duke vendosur peshën e kujdestarisë së fëmijëve mbi grate. Kjo mund të kufizojë zhvillimin e plotë të secilit anëtar të familjes dhe të çojë në mungesë të lirive individuale.

Shfrytëzimi i potencialit të familjes së ndryshme

Përballë sfidave të familjes tradicionale, familjet e ndryshme ofrojnë një perspektivë të re në shoqëri. Valmir Visha përmend lirinë dhe hapësirën e krijuar në një familje të tillë, ku fëmijët mund të zhvillojnë aftësi vendimmarrëse dhe të ndihen më të lirë të shprehin veten. Kjo liri mund të ndihmojë në rritjen e vetëdijes së fëmijëve dhe në zhvillimin e tyre individual.

Në krah të argumenteve pozitive për familjet e ndryshme, ekzistojnë edhe sfidat. Krisilda Lula shprehet se në disa raste, paaftësia për të përcaktuar rolet dhe strukturën familjare mund të krijojë konfuzion dhe mungesë stabiliteti për fëmijët. Një mungesë e strukturës dhe qartësisë së rolit në një familje të tillë mund të ndikojë negativisht në zhvillimin emocional të fëmijëve.

Roli i prindërve

Diskutimi mbi rolin e prindërve në strukturën familjare është gjithashtu thelbësor. Krisilda Lula thekson rëndësinë e prindërve si modele për fëmijët. Prindërit kanë një ndikim të jashtëzakonshëm në zhvillimin dhe edukimin e fëmijëve, dhe roli i tyre është i rëndësishëm në ndërtimin e një shoqërie të shëndetshme dhe të qëndrueshme.

Valmir Visha, nga ana tjetër, thekson nevojën për një balancë midis udhëheqjes së prindërve dhe lirisë së fëmijëve për të zhvilluar individualitetin e tyre. Ai përmend se imponimi i mendimeve dhe rolit mund të kufizojë lirinë dhe aftësinë e fëmijëve për të zhvilluar vetveten.

Në përfundim, debati për strukturën familjare tradicionale kundër familjeve të ndryshme është një nga temat më komplekse dhe të ndjeshme në shoqërinë tonë. Për të arritur në zgjidhje të qëndrueshme dhe të përshtatshme për të gjithë, është e rëndësishme të dëgjohet zëri i të gjitha palëve dhe të kuptohet ndikimi i çdo strukture në zhvillimin dhe shtrirjen e individëve në shoqëri.

Ky podcast u realizua nga Qendra Media dhe Çështjet Shoqërore në kuadër të projektit Gen Z, me mbështetjen financiare të Agjencisë Kombëtare të Rinisë, (AKR) dhe Ministrit të Shtetit për Rininë dhe Fëmijët, (MSHRF). Mendimet dhe opinionet e shprehura në të i përkasin autorëve dhe nuk përkojnë domosdoshmërisht me qëndrimet e AKR-së dhe MSHRF-së”.

© 2024, Pozitivi. All rights reserved.