Archive

Njohuritë për planifikimin e familjes janë gati universale në Shqipëri, me 97% të të gjitha grave dhe pothuajse 96% e të gjithë burrave të moshës 15-49 vjeç njohin të paktën një metodë kontraceptive; 100% e burrave aktiv seksualisht të pamartuar