Archive

Marrëdhëniet me anëtarët e familjes vijnë jo vetëm nga lidhjet biologjike, por edhe nga mënyra si i ruajmë lidhjet. Kur sekretet hyjnë në një familje, ato mund ta përmirësojnë ose ta minojnë atë lidhje. Sekreti i mirë familjar që mund

Martesa është një tregues kryesor i ekspozimit të femrave ndaj riskut të shtatzënisë. Në një popullsi të caktuar, martesat në moshë të hershme zakonisht shoqërohen me një periudhë më të gjatë ekspozimi ndaj riskut të shtatzënisë dhe lindshmëri më të